Obchodné podmienky / GDPR

Obchodné podmienky, GDPR

Všeobecné obchodné podmienky

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v e-shope www.rchobby.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je Ing. Michal Tomečko - RCHOBBY vedený v registri: Okresný úrad Košice,  Ulica na Zadnom záhumni 2039/47, 04018 Košice - Krásna, IČO: 55454267
Číslo živnostenského registra: 820-101181.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

CENY TOVARU

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru, ktoré sú min. 3,50€. O presnej cene poštovného nad 5kg bude kupujúci telefonicky, alebo mailom oboznámený predávajúcim pred odoslaním tovaru.

PLATBA ZA TOVAR

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar nasledujúcimi spôsobmi:

  • platba pri prevzatí (dobierka)

  • PayPal

  • bankovým prevodom na účet

  • platba online platobnou kartou cez bránu Shoptet Pay

Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.

MOŽNOSTI DORUČENIA A POŠTOVNÉ

Predávajúci ponúka nasledujúce možnosti doručenia tovaru:

 • doručenie slovenskou poštou

 • doručenie na dobierku

 • doručenie prostredníctvom spoločnosti Packeta (Zásielkovňa)

O presnej cene poštovného nad 5kg bude kupujúci telefonicky oboznámený predávajúcim pred odoslaním tovaru.

DODANIE TOVARU

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 15 pracovných dní.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

REKLAMAČNÝ PORIADOK
NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený len od predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení závady. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar so závadami, ktoré zavinil predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.

Právo na záruku zaniká v prípade, že:

 • k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,

 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,

 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,

 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,

 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.

Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu, uvedené nižšie, avšak nie na dobierku, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár.


Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (nie formou e-mailu).

Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej podania na poštovú prepravu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

 • v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu.

 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete že obal je nepoškodený. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenie kupujúceho.

Kontakt:

Ing. Michal Tomečko – RCHOBBY, Ulica na Zadnom záhumni 2039/47, 04018 Košice-Krásna

VRÁTENIE TOVARU – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY BEZ UDANIA DÔVODU

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo môže využiť len spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (napríklad ak si kupujúci vyžiada upravenie tovaru podľa jeho individuálnych predstáv).
Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie zmluvy v písomnej podobe alebo na inom trvalom nosiči (napr. e-mailom). Predávajúci odporúča vyplniť na to vzorový formulár.

Právo na odstúpenie od zmluvy je možné uplatniť odoslaním oznámenia o odstúpení od zmluvy aj v posledný deň 14-dňovej lehoty.

Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy predávajúci vráti najneskôr do 14 dní kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom, ako kupujúci použil pri svojej platbe. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby.

Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru a aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
Kupujúci má po doručení tovaru možnosť odskúšať jeho funkčnosť, nemôže však tovar používať, ak odstupuje od zmluvy. Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčnosti tovaru by mal spotrebiteľ s tovarom manipulovať a skontrolovať ho len takým spôsobom, akým by mu to bolo umožnené v „kamennom“ obchode. Od kupujúceho sa vyžaduje, aby počas lehoty na odstúpenie od zmluvy s tovarom manipuloval a kontroloval ho s náležitou starostlivosťou.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je RCHOBBY so sídlom Ulica na Zadnom záhumní 2039/47, 04018 Košice - Krásna. (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: Ulica na Zadnom záhumni 2039/47, 04018 Košice - Krásna

email: info@rchobby.sk

telefón: +421 907 546 620

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
1. Objednávky

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

2. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú nám analýzu Vášho používania webovej stránky. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si pozerali predtým (napr. www.rchobby.sk) a tiež dátum a čas Vašej návštevy našej webovej stránky. Prostredníctvom Cookies sa dá zistiť, aké webové stránky sú navštevované prednostne. Týmto spôsobom môžeme prispôsobiť obsah našich stránok našim návštevníkom a optimalizovať naše ponuky pre Vás. Okrem toho slúžia tieto informácie k tomu, aby sme Vás pri Vašej ďalšej návšteve našich webových stránok automaticky rozpoznali a tým Vám uľahčili navigáciu. Cookies nám napríklad umožňujú lepšie prispôsobiť webovú stránku Vašim záujmom. Cookies nemôžu byť použité pre spustenie programov alebo pre prenos vírusov do počítača. Našu webovú stránku môžete využívať aj bez cookies. Ak si neželáte, aby bol Váš počítač pri ďalšej návšteve rozpoznaný, môžete vypnúť ukladanie cookies na Vašom pevnom disku tak, že v nastaveniach Vášho internetového prehliadača vyberiete “neakceptovať cookies". Detaily ohľadom postupu si prosím zistite v návode Vášho prehliadača. Ak vypnete cookies, majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita našej stránky nemusia byť v plnom rozsahu dostupné. Alternatívne môžete Váš prehliadač nastaviť tak, aby boli cookies z našej domény blokované. Toto spravíte pomocou Opt-out Cookies. Upozorňujeme však na to, že ak si neželáte zaznamenávanie vašich údajov nemôžete vymazať Opt-out-Cookies. Ak ste už vo Vašom prehliadači vymazali všetky cookies, musí byť príslušný Opt-out-Cookies znova zapnutý.

Údaje o serveri / Server-Log-Files

Z technických dôvodov sa zaznamenávajú aj nižšie uvedené údaje, ktoré nám, resp. nášmu poskytovateľovi webhostingu sprostredkuje Váš internetový prehliadač. Patrí sem

 • Typ a verzia prehliadača

 • Používaný operačný systém

 • Webová stránka, z ktorej nás navštívite (referenčný URL)

 • Webová stránka, ktorú navštívite

 • Dátum a čas Vášho prístupu

 • Vaša IP-adresa (internetový protokol).

Tieto anonymné údaje sa ukladajú separátne od už Vami eventuálne poskytnutých osobných údajov a nedajú sa priradiť ku konkrétnym osobám. Používajú sa pre štatistické údaje, a tiež pre optimalizáciu našich webových stránok a ponúk. Vyhradzujeme si právo preveriť tieto údaje dodatočne, pokiaľ nám budú oznámené konkrétne dôvody týkajúce sa protiprávneho užívania.

3. Google-Analytics

Naše webové stránky používajú Google-Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google-Analytics používa takzvané „Cookies“. Jedná sa pritom o textové súbory, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu Vášho užívania webových stránok. Evidujú sa napríklad informácie o operačnom systéme, prehliadači, Vašej IP-adrese, webovej stránke, ktorú ste si otvorili predtým (referenčný URL) a o dátume a čase Vašej návštevy našich webových stránok. Informácie o užívateľovi našich webových stránok, ktoré sú takto vygenerované, budú poslané na server Google do USA a tam sa uložia. Google použije tieto informácie pre vyhodnotenie využívania našej webovej stránky, pre vytvorenie správy o aktivitách na webovej stránke pre prevádzkovateľa webových stránok a aby poskytol ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a internetu. Ak je to stanovené zákonom alebo ak spracúva tretia strana tieto údaje z poverenia Google, predá Google túto informáciu tiež na tieto tretie osoby. Toto užívanie nastane anonymizované alebo pseudonymizované. Bližšie informácie nájdete priamo na stránkach spoločnosti Google.

Viac informácií o použití/manipulácii s užívateľskými údajmi službou Google Analytics nájdete v prehlásení o ochrane osobných údajov spoločnosti Google:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

4. Google Adwords

Naše webové stránky používajú Google Conversion-Tracking. Google-Conversion-Tracking je služba firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Ak sa na naše webové stránky dostanete cez reklamu uverejnenú spoločnosťou Google, do Vášho počítača bude vložený Cookie od Google Adwords. Cookie pre Conversion-Tracking bude vložený len vtedy, keď užívateľ klikne na reklamu uverejnenú spoločnosťou Google. Tieto Cookies stratia po 30 dňoch svoju platnosť a neslúžia pre Vašu osobnú identifikáciu. Ak navštívite určité stránky našich webových stránok a Cookies budú ešte aktívne, môžeme my a Google rozpoznať, že ste klikli ako užívateľ na našu reklamu uverejnenú spoločnosťou Google a boli ste takto presmerovaní na našu webovú stránku. Informácie získané pomocou Cookies slúžia spoločnosti Google k vyhotoveniu štatistiky návštevnosti našich webových stránok. Vďaka takejto štatistike sa dozvieme celkový počet užívateľov, ktorí si klikli na našu reklamu a okrem toho ešte aj informáciu, aké stránky našich webových stránok si užívateľ nadväzujúc na to pozrel. My resp. iní inzerenti cez “Google-Adwords" však v žiadnom prípade nedostaneme informácie, pomocou ktorých by bolo možné užívateľa osobne identifikovať.

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača, napríklad v nastaveniach prehliadača, ktoré všeobecne deaktivuje automatické používanie Cookies alebo špeciálne zablokuje Cookies domény “googleadservices.com“.

Informácie ohľadom prehlásenia ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú dostupné na tomto linku:
https://services.google.com/sitestats/sk.html

5. Google AdSense

Naše webové stránky používajú Google AdSense. Google AdSense je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ktorá slúži pre prepájanie reklám.

Google-AdSense používa Cookies, ktoré sa uložia do Vášho počítača a umožnia analýzu užívania našej webovej stránky. Google AdSense ďalej používa tzv. Web Beacons. Týmito Web Beacons môže Google vyhodnocovať informácie, napríklad ako sa pohybujú návštevníci na našich stránkach. Tieto informácie sa spolu s Vašou IP-adresou a záznamom zobrazovaných reklamných formátov prenášajú do Google do USA, tam sa ukladajú a môžu byť poskytnuté spoločnosťou Google zmluvným partnerom. Google Vašu IP-adresu nespája s inými, Vami uloženými, údajmi.

Inštalácií Cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho prehliadača. Upozorňujeme na to, že v tomto prípade sa možno nebudú dať v plnom rozsahu používať všetky funkcie našich webových stránok. Prehliadaním našich webových stránok súhlasíte so spracovaním údajov na základe ktorých nie ste identifikovateľný spoločnosťou Google spôsobom, ktorý je uvedený vyššie.

6. Google Remarketing

Naša webová stránka používa Google Remarketing. Google Remarketing je služba spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Cez Google Remarketing sa dajú zobrazovať reklamy pre tých užívateľov, ktorí už navštívili našu webovú stránku v minulosti. V rámci reklamnej siete Google sa na našej stránke dá zobrazovať reklama prispôsobená Vašim záujmom. Google-Remarketing používa pre toto vyhodnocovanie Cookies. Vďaka nim je možné opäť rozpoznať našich návštevníkov, lenčo si otvoria tieto webové stránky v rámci reklamnej siete spoločnosti Google. Týmto spôsobom sa dá v rámci reklamnej siete spoločnosti Google zobrazovať reklama vzťahujúca sa na taký obsah, ktorý si užívateľ predtým vybral v rámci reklamnej siete spoločnosti Google na webových stránkach, ktoré takisto používajú funkciu remarketing spoločnosti Google. Google uvádza, že nezískava žiadne osobné údaje.
Túto funkciu môžete deaktivovať, keď vykonáte príslušné nastavenia podľa postupu na linku:
https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246

Pokiaľ by ste si však funkciu remarketing spoločnosti Google neželali, môžete ju úplne deaktivovať tým, že na stránke https://support.google.com/adwords/answer/7498488?hl=sk&ref_topic=7498246
vykonáte príslušné nastavenia. Alternatívne môžete používanie Cookies za účelom záujmovo orientovanej reklamy deaktivovať prostredníctvom iniciatívy reklamnej siete tým, že budete postupovať podľa pokynov na http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

7. Google Maps

Na našej stránke používame prvky “Google Maps" spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, ďalej ako „Google“.

Pri každom jednotlivom otvorení komponentu “Google Maps" bude Googlom umiestnený Cookie, na to aby pri zobrazení stránky, na ktorej je integrovaný komponent “Google Maps" mohli byť spracované užívateľské nastavenia a údaje. Tento Cookie sa spravidla nevymaže zatvorením prehliadača, ale sa po určitej dobe deaktivuje, pokiaľ ho sami predtým manuálne nevymažete.

Pokiaľ nesúhlasíte s týmto spracúvaním Vašich údajov, je tu možnosť deaktivovať službu “Google Maps" a týmto spôsobom zabrániť prenášaniu údajov do spoločnosti Google. Za týmto účelom je potrebné deaktivovať funkciu Java-Script vo Vašom prehliadači. Upozorňujeme Vás však na skutočnosť, že v tomto prípade nemôžete alebo môžete len v obmedzenom rozsahu používať “Google Maps" .

Používanie “Google Maps" a informácií získaných cez “Google Maps" prebieha podľa užívateľských podmienok spoločnosti Google:

http://www.google.sk/intl/sk/policies/terms/regional.html

ako aj doplňujúcich obchodných podmienok pre „Google Maps“
https://www.google.com/intl/sk_sk/help/terms_maps.html

8. YouTube

Naša webová stránka používa pluginy YouTube, stránky prevádzkovanej spoločnosťou Google. Prevádzkovateľ stránok je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ak navštívite niektorú z našich stránok, ktorá je vybavená pluginom YouTube, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube. Pritom sa serveru YouTube oznámi, ktorú z našich stránok ste navštívili. Ak ste prihlásený na Vašom YouTube účte, umožňujete YouTube priradiť Vašu surfovaciu aktivitu priamo k Vášmu osobnému profilu. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa odhlásite z Vášho YouTube účtu.

Ďalšie informácie o zaobchádzaní s užívateľskými údajmi nájdete v prehlásení o ochrane údajov YouTube na: https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy

9. YouTube s rozšíreným modulom ochrany údajov

Na našej webovej stránke používame prvky (videá) spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, ktorá patrí spoločnosti Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,.

V rámci tohto používame “rozšírený režim ochrany údajov", ktorý nám bol od YouTube poskytnutý.
Keď si otvoríte stránku, ktorá má v sebe zakomponované video, vytvorí sa prepojenie k serverom YouTube a zaslaním notifikácie do Vášho prehliadača sa zobrazí obsah na webovej stránke. Podľa údajov YouTube sa v “rozšírenom režime ochrany údajov" poskytnú údaje len na server YouTube, najmä údaje o tom, ktorú z našich internetových stránok ste navštívili, keď ste si pozreli video. Ak ste zároveň prihlásený na YouTube, priradia sa tieto informácie k Vášmu členskému účtu na YouTube. Tomuto môžete zabrániť tak, že sa pred návštevou našich webových stránok odhlásite z Vášho YouTube účtu.

Ďalšie informácie k ochrane údajov YouTube poskytuje spoločnosť Google na tomto linku:
https://www.google.sk/intl/sk/policies/privacy/

10. Newsletter – Tracking

Naše Newslettery obsahujú tzv. počítacie pixely (Web-Bugs), pomocou ktorých môžeme zistiť či a kedy bol e-mail s Newsletterom otvorený, a ktoré odkazy v ňom prihlásený užívateľ otvoril. Tieto údaje sú ukladané, aby sme mali možnosť naše Newslettery optimalizovať v súlade so želaniami a záujmami odberateľov. Týmto spôsobom získané údaje sú používané k tomu, aby sme konkrétnemu príjemcovi posielali personalizované Newslettery. Odvolaním súhlasu so zasielaním Newslettera je automaticky odvolaný tiež Tracking údajov.

11. Zaslanie odpovedí na dopyty a otázky zákazníka (Kontaktný formulár)

Na našich webových stránkach Vám ponúkame možnosť skontaktovať sa s nami mailom a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú uložené len také údaje, ktoré ako užívateľ uvediete.

Vašu e-mailovú adresu používame len pre spracúvanie Vašich požiadaviek ako aj pre možné budúce dotazy. Ak nebudete súhlasiť s následným spracúvaním a užívaním Vašich údajov, budú potom tieto údaje zmazané. Takisto nedôjde k porovnaniu takto získaných údajov s údajmi, ktoré by mohli byť požadované inými komponentami našej webovej stránky.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,

Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.

Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).

 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 3 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • zaisťujúce marketingové služby,

 • za účelom zaúčtovania daňových dokladov v súlade so zmluvou a so všeobecne záväznými právnymi predpismi v rozsahu:

  • meno a priezvisko, titul,

  • poštová adresa,

  • fakturačná adresa,

  • mailová adresa,

  • telefonický kontakt,

  • údaje o bankovom spojení,

  • údaje o predmete plnenia Správca.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

VI. Vaše práva

Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,

 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,

 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečení osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk (prihlasovacie meno, heslo, antivírusový program a firewall) a úložísk osobných údajov v listinnej podobe (uzamknutá miestnosť).

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01. 07. 2023.